Meie teenused

Teenuste loetelu

Teenused

TOP7 nõuanded äritegevusega alustamiseks!

riiulifirmad
 • Palun kalkuleeri oma äriidee ja ärimudel ikka põhjalikult läbi. Exceli tabel on siin kindlasti abiks:)
 • Kui äritegevuse alustamisega on kiire ja kõigil tehinguosalistel on digiallkirjastamise võimalus, siis on parim lahendus OÜ asutamine-> või uue valmisfirma loomine->. Nii saab firma omanikuks 1 päevaga!
 • Kui on soov omandada firma, mis on registreeritud varem, kuid mille puhul on garanteeritud võlgade vm probleemide puudumine, siis on parim valik meie poolt müügiks asutatud firma ostmine->. Firma omandamine võtab sel juhul aega tavaliselt 3-5 päeva.
 • Kui on soov omandada firma, millel on eelnev ajalugu, varasem majandustegevus, käive ja kasum, enamasti ka avatud pangakonto, siis on parim valik varem registreeritud firma ost ->. Need firmad on meie poolt avalike registrite põhjal tehtud kontrolli järgselt nõuete- ja kohustustevabad ning korras raamatupidamisega. Tehingu tegemine on notariaalne (notaribüroos või kaugtõestamisega) ja firma omandamine võtab tavaliselt sel juhul 5-10 päeva.
 • Osanikud ja osalused. Kas teha firma üksi või kaasata partnereid, on üks väga olulisi otsuseid. Soovitus on vältida osalusi 50/50 või siis teha kohe alguses lisaks osanike leping.
 • Kindlasti on mõistlik kohe firma asutamise või omandamise käigus leida endale pädev raamatupidaja või raamatupidamisteenuse pakkuja. Siis saavad asjad tehtud kohe algusest peale õigesti! Tagantjärgi tegemine ja ümbertegemine kujuneb reeglina kulukamaks. Pakume teile kaasaegset paberivaba ja digitaalset raamatupidamisteenust->.
 • Osakapitali miinimumsuuruse nõuet enam ei ole. Seega võib osakapital olla ka 0,01 eurot. Tuleb aga meeles pidada, et osakapitali suurus näitab firma äripartneritele ja laenuandjatele (sh pangad, liisingfirmad), kui suure panuse ja sellest tuleneva riski on firma osanikud ise võtnud.

Valmisfirmade loomine ja müük

Valmisfirma, äriõigusteenused

Kvaliteetsed äriõigusteenused äritegevuse alustamiseks. Loome või müüme teile just sellise firma, mis vastab teie äriplaanile, tegevusvaldkonnale ja eelistustele. Lisaks kaasaegne ja paberivaba raamatupidamisteenus. Kas miski saab olla parem?

 • Valmisfirmade loomine vastavalt tellija soovidele.
 • Meie poolt spetsiaalselt müügiks asutatud valmisfirmade müük.
 • Varem tegutsenud ja/või käibemaksukohustuslaste firmade müük
 • Kõigile meil müügis olevatele firmadele pakume soovi korra ka raamatupidamisteenust!


Täpsema info saamiseks valmisfirmade müügi kohta klikka klahvil.

Osaühingu asutamine

Ärikonsultatsioonid

Osaühing on Eestis kõige tavapärasem äriühingu vorm. OÜ asutamiseks on kaks võimalust – tavamenetlus notariaalse asutamislepinguga või kiirmenetlus läbi E-Äriregistri->.

Tavamenetluse korral toimub kogu asutamisprotseduur läbi notari. Äriregister kannab äriühingu registrisse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. See on ainuke OÜ asutamise viis, kui asutajatel ja/või juhatuse liikmetel ei ole digitaalallkirja andmise võimalust.

Kiirmenetluse teostamiseks toimub asutamine läbi e-Äriregistri. Asutajatel ja juhatuse liikmetel peab olema võimalus digitaalallkirja andmiseks ID-kaardi, Mobiil-ID-d või Smart-ID-ga. Äriühing kantakse registrisse 1 tööpäeva jooksul. Alates 01.02.2023 ei pea osakapitali sissemakseid tegema äriühingu pangakontole ja osakapitali suuruse otsustavad asutajad. 2500 eurost miinimumkapitali nõuet alates 01.02.2023 enam ei ole.

MTÜ või SA asutamine

jagunemine

MTÜ on mittetulunduslik organisatsioon, mis kasutab oma tulu ainult oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Mittetulundusühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Ühingu põhitegevuseks ei või olla majandustegevus ja ühing ei või oma tulu jaotada liikmete vahel. Äriõigusteenused

MTÜ asutamiseks sõlmitakse asutamisleping, millega kinnitatakse MTÜ eesmärgid ja põhikiri ning määratakse juhatuse liikmed. Asutamisleping on lihtkirjalik, notari kinnitust asutamisleping ei vaja. Kandeavalduse esitamine toimub kas digitaalselt või notari poolt kinnitatuna.

Sihtasutus on juriidiline isik, mis on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Sihtasutusel ei ole liikmeid. Sihtasutuse põhiliseks juhtimisorganiks on põhikirjaga sätestatud alusel määratud nõukogu. Sihtasutusel peab olema audiitor.

Sihtasutuse asutamiseks sõlmitakse notariaalne asutamisotsus või -leping, millega kinnitatakse SA eesmärgid ja põhikiri, määratakse nõukogu ja juhatuse liikmed ning audiitor.

Varem asutatud ja/või tegutsenud firmade ost-müük ning vahendus

valmisfirmad

Kui teil on seisma jäänud kas tegutsenud või ka tegevust mittealustanud OÜ või MTÜ, mida te ise enam ei kasuta ja ei vaja, siis on meie pakutavad äriõigusteenused parimaks lahenduseks.

Ostame teie kasutuseta jäänud OÜ või MTÜ või võtame vahenduse korras müüki, sest OÜ või MTÜ likvideerimisprotsess on üsna pikaajaline ja sellega kaasnevad kulud. Müümine seevastu saab teile tuua kas tulu või vabastada edasistest kuludest.

Teiselt poolt on olukordi, kus  äritegevuseks, mõne projekti elluviimiseks või toetuse taotlemiseks on vaja just varasema ajalooga ettevõtet.

Sellistel juhtudel saame aidata nii müüjat oma ettevõttele ostja leidmisel ja ostjat just talle sobiva ettevõtte hankimisel.

Meiepoolne firma väljaostmine on võimalik, kui müügiks pakutav OÜ või MTÜ vastab järgmistele tingimustele:

 • majanduslik olukord on selge,
 • raamatupidamine on korras ja aruanded/deklaratsioonid on esitatud,
 • nõudeid, võlgu ja muid kohustusi ei ole,
 • firma, selle omanike ja juhatuse liikmete maine on meie hinnangul hea,
 • hind on sobiv.


Vahenduse korras müük
tähendab siin seda, et me paneme müügis oleva OÜ või MTÜ andmed oma kodulehele üles, suhtleme potentsiaalsete ostuhuvilistega, korraldame kõik müügiga seotud toimingud ja vormistame kõik müügiga seotud dokumendid. Ehk siis sel juhul me ei osta OÜd või MTÜd teilt ise välja, vaid leiame teile ostjad ja tehing toimub otse ostjaga. Valige meie äriõigusteenused!

Äriregistri andmete muutmine, äriõigusteenused

Valmisfirma

Aitame teostada kõiki Äriregistrisse või Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud andmete muudatusi, sh

 • ärinime muutmine
 • aadressi ja asukoha muutmine
 • osakapitali vähendamine või suurendamine
 • põhikirja muutmine
 • juhatuse või nõukogu liikmete muutmine
 • sidevahendite jm andmete muutmine
 • äri- ja mittetulundusühingute likvideerimine


Aitame vormistada äri- ja mittetulundusühingute siseseid dokumente – osanike, liikmete ja juhatuse koosolekute protokolle, kodukordasid, sise-eeskirju jms.

Äriühingute ühinemine, äriühingute jagunemine

leping

Firmade restruktureerimise tavapärased vormid on äriühingute ühinemine või äriühingute jagunemine.

Üldjuhul toob ühinemine kaasa kulude kokkuhoiu, tegevuse efektiivsuse ja turuosa kasvu.

Jagunemise tulemuseks on enamasti oma kindlale tegvusvaldkonnale või konkreetsele turule keskendunud ettevõtted, samuti müügiks sobivad iseseisvad majandusüksused.

Raamatupidamisteenused

Valmisfirma

Raamatupidamisteenus sisaldab ettevõtte kogu raamatupidamise korraldamist alates algdokumentide töötlemisest kuni bilansi, kasumiaruande ja majandusaasta aruande koostamiseni koos maksudeklaratsioonide ja statistiliste aruannete esitamisega. Teenuse osutamine toimub reeglina digitaalselt ja paberivabalt, kasutades kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi – e-arveid, Merit Aktiva pilveteenust, CostPocket’i mobiiliäppi, pankade Gateway rakendusi jms. Raamatupidamise teenuse kasutamine võimaldab teie ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele.

Osutame pidevalt raamatupidamisteenust keskmiselt kuni 50le kliendile, kelle seas on äriühinguid (OÜ), mittetulundusühinguid (MTÜ), korteriühistuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Teenuse hind oleneb põhiliselt algdokumentide hulgast ja sellest tulenevast raamatupidamislausendite arvust. Täpsema info saamiseks klikka klahvil.

Konsultatsioonid ja äriühingute teenused

Valmisfirma, äriõigusteenused

Anname klientidele nõu ettevõtluse, äriõiguse, raamatupidamise ja maksustamise alaste probleemide lahendamisel.

Ettevõtluses tuleb ette erinevaid olukordi, kus on tark kaasata äriõiguse ala spetsialiste, olgu selleks ettevõtete ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine, osanike ja aktsionäride vaheliste suhete korraldamine, uute investorite kaasamine ettevõttesse või muud ärialased toimingud. Oleme siin teile hea meelega abiks.

Lisaks aitame koostada mitmesuguseid lepinguid ja muid dokumente (rendi- ja üürilepingud, tasuta kasutamise lepingud, töövõtulepingud, raamatupidamise sise-eeskirjad, töösisekorra eeskirjad, avaldused jpm).

Kontaktisiku teenused

Valmisfirma, äriõigusteenused

Äriühingud, mille juhatus ei asu Eestis,  peavad määrama isiku, kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi. Kontaktisikuks võib määrata notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja maksukorralduse seaduse tähenduses või rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse §-s 8 nimetatud usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja.

Tallinna Äriõigusbüroo OÜ ja tema tütarettevõte Ärinõustaja OÜ omavad usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja tegevusluba nr FIU000022.

Teenus sisaldab:

 • postiaadressi Tallinna linn, Katusepapi 4/1 või Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Silla 2
 • sissetulnud kirjade skanneerimist ja edastamist äriühingu juhatuse liikme e-posti aadressile